Podmínky používání

Podmínky používání

 1. Přijetí Podmínek používání

Společnost Reichle & De-Massari AG (dále jen „R&M“) vytvořila webovou stránku, která je dostupná za předpokladu, že bez jakýchkoli výhrad přijmete následující Podmínky používání. Navštívením a používáním naší webové stránky souhlasíte s Podmínkami používání. Vaše užívací právo je omezeno na vlastní přístup k webové stránce, její prohlížení a provádění transakcí. Podmínky používání mohou být doplňovány, upravovány nebo nahrazovány například jinými podmínkami na nákup výrobků a/nebo služeb. Nemáte právo začleňovat tuto webovou stránku do jiných webových stránek bez předchozího písemného souhlasu společnosti R&M.

 1. Užívací právo

Cílem společnosti R&M je představit se prostřednictvím inovativní a informativní webové stránky. Veškeré duševní vlastnictví v ní obsažené, jako jsou například patenty, ochranné známky a autorská práva, je chráněno. Touto webovou stránkou nejsou udělovány žádné licence na užívání duševního vlastnictví společností skupiny R&M nebo třetích stran.

 1. Duševní vlastnictví

Žádné texty, obrázky, videa, software, produkty, služby ani jiné informace obsažené nebo zobrazené na webové stránce nesmějí být upravovány, kopírovány, vystavovány, licencovány, publikovány, stahovány, odesílány ani zpřístupňovány jakýmkoli jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti R&M nebo držitele autorských práv. To neplatí pro nepřevoditelné a nevýhradní právo uživatele na jeho vlastní soukromé užívání při zohlednění všech autorských a jiných chráněných práv. Rádi bychom zdůraznili, že obrázky uváděné na této webové stránce mohou podléhat autorským právům třetích stran.

 1. Ochranné známky

Všechny ochranné známky na této webové stránce jsou chráněny zákonem o ochranných známkách ve prospěch společnosti R&M, pokud není specifikováno jinak. To platí také pro názvy značek, loga a emblémy.

 1. Ochrana údajů

Při využívání našich služeb můžete být požádáni o poskytnutí informací osobní povahy. Můžete se svobodně rozhodnout, zda tato políčka vyplníte, či nikoli. Osobní údaje jsou ukládány v souladu se švýcarskými předpisy na ochranu osobních údajů. Zadáním svých údajů dáváte svůj souhlas k tomu, aby společnost R&M mohla tyto údaje používat pro účely reklamy a průzkumu trhu. Vaše údaje nebudou sdíleny se třetími stranami. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat na adrese marketing[at]rdm.com

 1. Politika cookies

Společnost R&M využívá cookies prohlížeče (dále jen „cookies“) k usnadnění používání této a jiných webových stránek a aplikací, které provozuje (dále jen „webová stránka“), a ke shromažďování dat za účelem zlepšování informací a služeb na webové stránce zprostředkovávaných.

Jak cookies fungují

Cookies jsou drobné textové soubory ukládané prohlížečem ve vyhrazeném adresáři v počítači uživatele. Cookies ukládají text zadávaný například do políček formulářů na webové stránce tak, aby při vaší příští návštěvě webové stránky nebo v případě, že na webové stránce budete přepínat mezi různými funkcemi, nebylo nutno text znovu vkládat.

Nastavení cookies

Můžete se na základě vlastního uvážení rozhodnout, zda povolit, či zakázat serveru naší webové stránky ukládat cookies ve vašem počítači. Nastavení vašeho prohlížeče můžete kdykoli upravit tak, aby cookies nebylo možno přijímat nebo ukládat. Namísto toho si můžete zvolit, aby se pokaždé, než cookies přijmete, zobrazilo upozornění, nebo můžete upravit nastavení prohlížeče tak, aby přijímal cookies pouze z určitých webových stránek. Dále můžete cookies, které již byly uloženy, kdykoli vymazat.

Rádi bychom vás upozornili na to, že v případě, že přijímání cookies z naší webové stránky zamítnete, může dojít k omezení nebo vyloučení používání určitých funkcí naší webové stránky. Pro usnadnění používání naší webové stránky proto doporučujeme, abyste provedli úpravu nastavení vašeho prohlížeče tak, aby cookies z naší webové stránky akceptoval.

 1. Služba analýzy webových stránek

Společnost R&M využívá Google Analytics, službu webové analýzy od Google Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics využívá cookies, které analyzují, jakým způsobem uživatelé využívají určitou webovou stránku. Informace, které cookies vytvářejí o využívání této webové stránky (včetně IP adresy uživatele), jsou odesílány a ukládány na server Google v USA. Google bude tyto informace používat k vyhodnocování vašeho využívání webové stránky, sestavování zpráv o aktivitě webové stránky pro jejího operátora a k poskytování dalších služeb týkajících se používání webové stránky a internetu. Google může také odesílat tyto informace třetím stranám, pokud je to přípustné zákonem nebo pokud tyto třetí strany údaje zpracovávají jménem Google. Za žádných okolností nebude Google spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými Google údaji.

Užíváním této webové stránky dáváte svůj souhlas k tomu, aby údaje shromážděné o vás mohly být zpracovávány výše popsaným způsobem a pro uvedený účel.

 1. Užívání externího obsahu na www.rdm.com

Obsah uvedený jako součást webové přítomnosti společnosti R&M v rámci domény www.rdm.com mohl být získán z externích zdrojů. V případě, že si vyžádáte obsah uložený pod doménou www.rdm.com, se váš prohlížeč připojí přímo k serverům externího zdroje. Obsah z externího zdroje je odeslán přímo na váš prohlížeč a zobrazen na této webové stránce. Daný externí zdroj poté obdrží informaci, kterou jste si od webové stránky R&M vyžádali. Externí zdroj je schopen zaznamenávat vaši webovou aktivitu.

 1. Odpovědnost

Tato webová stránka byla vytvořena s nejvyšší možnou péčí. Nemůžeme však zaručit, že informace na ní obsažené jsou přesné a že neobsahují žádné chyby. Odpovědnost za škody v přímém i nepřímém důsledku používání této webové stránky a/nebo informací na ní obsažených je vyloučena, pokud je to právně možné.

Informace uváděné na webové stránce společnosti R&M mohou obsahovat specifikace nebo obecné popisy technických vlastností výrobků, které nemusejí být za určitých okolností vždy přesné (např. v důsledku změn prováděných na výrobcích). Požadované vlastnosti výrobku je proto nutno vždy ověřit v každém jednotlivém případě v okamžiku jeho pořízení.

Webová stránka R&M může obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost R&M nepřebírá odpovědnost za obsah těchto webových stránek ani tyto webové stránky nebo jejich obsah neschvaluje, protože nemá žádnou kontrolu nad informacemi poskytovanými prostřednictvím těchto odkazů, a není dále odpovědná za obsah a informace na nich obsažené. Přístup uživatelů na tuto webovou stránku je na jejich vlastní riziko.

Ačkoliv společnost R&M vyvíjí maximální snahu k tomu, aby její webová stránka neobsahovala žádný malware, nemůže se zaručit za to, že tomu tak skutečně bude. Před stažením jakýchkoli informací, softwaru nebo dokumentace musejí uživatelé přijmout přiměřená bezpečnostní opatření a používat antivirové programy na svoji vlastní ochranu a k tomu, aby nedocházelo k šíření malwaru na webové stránce R&M.

Společnost R&M AG a/nebo její dceřiné společnosti provozují jednotlivé webové stránky v rámci webové stránky R&M a jsou za ně zodpovědné. Tyto webové stránky zohledňují požadavky země, ve které má společnost za ně zodpovědná své sídlo. Společnost R&M nepřijímá žádnou odpovědnost za informace, software a/nebo dokumentace, k nimž byl získán přístup nebo které byly staženy z webové stránky R&M mimo danou zemi. Uživatelé, kteří získají přístup k webové stránce R&M mimo příslušnou zemi, jsou výlučně zodpovědní za dodržování zákonů země, ze které k webové stránce přistoupili. Není povoleno získávat přístup k informacím, softwaru a/nebo dokumentaci na webové stránce R&M ze zemí, ve kterých je daný přístup nezákonný. V takových případech a v případech, kdy uživatelé mají v úmyslu uzavřít obchodní vztah se společností R&M, by se měli obrátit na zástupce R&M v příslušné zemi.

 1. Dodržování předpisů řízení exportu

Uživatelé, kteří dále rozšiřují informace, software a dokumentace poskytované společností R&M třetím stranám, musejí dodržovat platné místní a mezinárodní předpisy o (re)exportu. Při tomto rozšiřování informací musejí být v každém případě dodržovány předpisy řízení (re)exportu Švýcarska, Evropské unie a Spojených států amerických.

Před tímto dalším rozšiřováním informací jsou uživatelé povinni přijmout přiměřená opatření, jimiž ověří a zajistí zejména následující:

Toto rozšiřování informací třetím stranám případně poskytování jiných obchodních zdrojů ve vztahu k informacím, softwaru a dokumentacím poskytovaným společností R&M neporušuje žádné embargo zavedené Švýcarskem, Evropskou unií, Spojenými státy americkými a/nebo Spojenými národy, přičemž jsou současně zohledňována veškerá omezení týkající se domácích transakcí a zákaz obcházení.

Tyto informace, software a dokumentace poskytované společností R&M nejsou určené pro použití ve válečných, jaderných ani zbraňových technologiích, které je zakázané nebo podléhá schválení, pokud takové nezbytné schválení již nebylo vydáno.

Jsou plněna nařízení uvedená ve všech platných seznamech Evropské unie a Spojených států amerických ohledně obchodování se společnostmi, osobami a organizacemi, které jsou v nich uvedené.

V případě potřeby a dále aby úřady nebo R&M mohly provádět kontroly v rámci řízení exportu, jsou uživatelé povinni na vyžádání neprodleně poskytnout společnosti R&M veškeré informace týkající se koncových uživatelů, konečných destinací a zamýšleného použití informací, softwaru a dokumentací poskytovaných společností R&M, jakož i veškerých exportních omezení, která jsou v tomto ohledu v platnosti.

Uživatelé budou plně krýt společnost R&M proti jakýmkoli nárokům vzneseným proti R&M ze strany úřadů nebo třetích stran na základě nedodržování výše uvedených nařízení týkajících se řízení exportu na straně uživatele a zavazují se odškodnit společnost R&M za jakékoli náhrady škod a výdaje vzniklé v důsledku nedodržení těchto nařízení, a sice s tou výjimkou, kdy uživatel nebude za určité porušení povinnosti zodpovědný. Toto ustanovení nepředstavuje zrušení důkazního břemene.

Společnost R&M má povinnost smluvního plnění za předpokladu, že tomuto plnění není bráněno místními nebo mezinárodními ustanoveními zákonů o zahraničním obchodu, embargy a/nebo sankcemi.

 1. Platné právo

Na tyto Podmínky používání a na jakékoli spory, které mohou vzniknout ze vztahu mezi společností R&M a uživateli, platí výhradně švýcarské právo, s výjimkou ustanovení o kolizi právních norem a ustanovení Úmluvy Spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).m ipsum dolor sit amet, consetetur